دانلود زیرنویس فارسی سریال پس از آتش سوزی ویرانگر (The Bonfire of Destiny). پس از یک آتش سوزی ویرانگر در سال 1897 پاریس، سه زن زندگی خود را با خیانت، فریب و آشفتگی های عاشقانه به هم ریخته می یابند. با الهام از وقایع واقعی…

After a devastating fire in 1897 Paris, three women find their lives upended by betrayal, deception, and romantic turmoil. Inspired by real events.