دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی روزمره پادشاه جاودانه (The Daily Life of the Immortal King). وانگ لینگ به عنوان یک نابغه تزکیه که از یک سالگی هر دو سال یک بار به قلمرو جدیدی دست یافته است، وجودی تقریباً شکست ناپذیر با قدرت هایی بسیار فراتر از کنترل او است. اما اکنون که شانزده ساله است، با بزرگترین نبرد خود روبرو می شود…

As a cultivation genius who has achieved a new realm every two years since he was a year old, Wang Ling is a near-invincible existence with powers far beyond his control. But now that he’s sixteen, he faces his greatest battle yet – Senior High School. With one challenge after another popping up, his plans for a low-key high school life seem further and further away.