دانلود زیرنویس فارسی سریال غذایی که آمریکا را ساخت (The Food That Built America). غذا داستان‌های ناشناخته نوآوری و رقابت‌های پشت سر غول‌های صنعت غذا، میلتون هرشی، جان و ویل کلوگ، هنری هاینز، سی دبلیو پست، برادران مک‌دونالد و غیره را بازگو خواهد کرد.

Food will tell the unknown stories of innovation and rivalries behind food industry tycoons Milton Hershey, John and Will Kellogg, Henry Heinz, C.W. Post, the McDonald brothers and more.