دانلود زیرنویس فارسی سریال جنگل (The Forest). جنیفر شانزده ساله یک شب از روستای خود در آردن ناپدید می شود. کاپیتان گاسپارد دکر تحقیقات را با پلیس محلی ویرجینی موسو هدایت می کند که دختر را به خوبی می شناخت. ایو، زنی تنها و مرموز به آنها کمک می کند.

Sixteen-year-old Jennifer disappears one night from her village in the Ardennes. Captain Gaspard Deker leads the investigation with local cop Virginie Musso, who knew the girl well. They are helped by Eve, a lonely and mysterious woman.