دانلود زیرنویس فارسی سریال ماپت‌ها (The Muppets). ماپت ها با نمایشی به سبک مستند معاصر به پرایم تایم باز می گردند. برای اولین بار، یک سریال زندگی شخصی و روابط ماپت ها را چه در خانه و چه در محل کار، و همچنین عاشقانه ها، جدایی ها، دستاوردها، ناامیدی ها، خواسته ها و خواسته ها را بررسی می کند.

The Muppets return to prime-time with a contemporary, documentary-style show. For the first time ever, a series will explore the Muppets’ personal lives and relationships, both at home and at work, as well as romances, breakups, achievements, disappointments, wants and desires.