دانلود زیرنویس فارسی سریال بازگشت شرلوک هلمز (The Return of Sherlock Holmes). دکتر واتسون یک راز را در یک خانه خالی پیدا می کند، در حالی که هولمز و او بعداً اسرار یک ابی گرنج، مراسم ماسگریو، لکه دوم، مردی با لب های پیچ خورده، مدرسه ابتدایی، و یک گچ نیم دوجین را حل می کنند..

Dr. Watson, finds a mystery in an empty house, while Holmes and he later solve the mysteries of an abbey grange, the Musgrave ritual, a second stain, a man with a twisted lip, the priory school, and a half-dozen plaster busts of Bonaparte.