دانلود زیرنویس فارسی سریال جنگ آب سنگین (The Saboteurs). داستان پشت نقشه هیتلر برای دستیابی آلمان به بمب اتم در طول جنگ جهانی دوم، و خرابکاری های آب سنگین در Rjukan، نروژ، از چهار زاویه، طرف آلمانی، متفقین، خرابکاران و طرف شرکت دیده می شود.

The story behind Hitler’s plan of Germany getting the atomic bomb during WW2, and the heavy water sabotages in Rjukan, Norway, seen from four angles, the German side, the allied, the saboteurs and the company side.