دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی مخفی منشی من (The Secret Life of My Secretary). دو مین آیک مردی باهوش و کمال گرا با قلبی سنگی و رئیس تیم 1 در رسانه موبایل T&T است که همیشه به منشی خود، جونگ گال هی تندخو متکی است. اگرچه او با پشتکار کارهایی را که رئیس پستش به او دستور می دهد انجام می دهد، اما از گفتن آنچه می خواهد بگوید کوتاهی نمی کند. آیا یک عاشقانه اداری شکوفا می شود؟

Do Min Ik is an intelligent, perfectionist man with a heart of stone , and the Chief of Team 1 at T&T Mobile Media who always relies on his secretary, the hot-tempered Jung Gal Hee. Although she diligently carries out the tasks her mean boss instructs her to do, she does not hold back in saying what she wishes to say. Will an office romance blossom?