دانلود زیرنویس فارسی سریال شکارچیان شگفت انگیز (The Uncanny Counter). کارمندان نودل در روز و شکارچیان شیاطین در شب، شمارنده ها از توانایی های ویژه ای برای تعقیب ارواح بدخواه که انسان ها را شکار می کنند استفاده می کنند.

Noodle shop employees by day and demon hunters by night, the Counters use special abilities to chase down malevolent spirits that prey on humans.