دانلود زیرنویس فارسی سریال دنیای کوچک (Tiny World). نگاهی به جهان از نگاه ریزترین موجودات و شاهد کارهای خارق العاده ای که آنها برای زنده ماندن انجام می دهند.

A look at the world through the eyes of the tiniest creatures and witness the extraordinary things they do to survive.