دانلود زیرنویس فارسی سریال تروما (Trauma). گروه کوچکی از امدادگران پرواز را در محل کار و در زندگی آنها خارج از محل کار دنبال می کند.

Follows a small group of flight paramedics on the job and in their lives outside of work.