دانلود زیرنویس فارسی سریال دهکده فرانسوی (Un village français). دهکده ای فرانسوی و ساکنان آن دوران پرفراز و نشیب اشغال ارتش آلمان از سال 1940 تا 1945 را پشت سر می گذارند. پزشک روستا به عنوان شهردار منصوب می شود و با چالش ها، معضلات و خواسته ها و موقعیت های متناقض مواجه می شود. در عین حال، تعامل شخصی زیادی با تعدادی شخصیت جالب وجود دارد.

A French village and its inhabitants go through the ups and (mainly) downs of the occupation by the German army from 1940 to 1945. The village doctor is assigned as mayor, and confronted with the challenges, dilemmas and contradictory demands and situations. At the same time, there is a lot of personal interaction with a number of interesting characters.