دانلود زیرنویس فارسی سریال اختراعات خراب والاس و گرومیت (Wallace & Gromit’s Cracking Contraptions). والاس و گرومیت تعدادی از آخرین اختراعات خود را امتحان می کنند که به ندرت طبق برنامه عمل می کنند.

Wallace and Gromit try out a number of their latest inventions which rarely work as planned.