دانلود زیرنویس فارسی سریالما همین هستیم که هستیم (We Are Who We Are). دو نوجوان آمریکایی در حالی که در یک پایگاه نظامی آمریکایی در ایتالیا زندگی می کنند، به سن بلوغ می رسند.

Two American teenagers come of age while living on an American military base in Italy.