دانلود زیرنویس فارسی سریال چرا از اوانز نپرسیدند (Why Didn’t They Ask Evans?). آخرین کلمات مرموز یک مرد در حال مرگ، پسر نایب، بابی جونز، و دوست اجتماعی اش، لیدی فرانکی درونت، را به ماجراجویی حل جرم می فرستد.

A dying man’s enigmatic last words send vicar’s son, Bobby Jones, and his socialite friend, Lady Frankie Derwent, on a crime-solving adventure.