دانلود زیرنویس فارسی سریال چرا زنان می‌کشند (Why Women Kill). چرا زنان می کشند جزئیات زندگی سه زن را که در سه دهه مختلف زندگی می کنند، شرح می دهد: یک زن خانه دار در دهه 60، یک فرد اجتماعی در دهه 80 و یک وکیل در سال 2019، که هر کدام با خیانت در ازدواجشان سروکار دارند. این سریال بررسی می کند که چگونه نقش زنان تغییر کرده است، اما واکنش آنها به خیانت چگونه تغییر کرده است.

Why Women Kill details the lives of three women living in three different decades: a housewife in the ’60s, a socialite in the ’80s, and a lawyer in 2019, each dealing with infidelity in their marriages. The series examines how the roles of women have changed, but how their reaction to betrayal – has not.