دانلود زیرنویس فارسی سریال گرگ (Wolf). ترکیه در بهار 2014. زمانی که دشمنان در مرزها رشد می کنند، دایره خطر در داخل تنگ تر می شود. جمهوری ترکیه با بزرگترین تهدیدات تاریخ معاصر مواجه است. BÖRÜ داستان قهرمانان قهرمانی است که تحت تأثیر عشق قرار می گیرند. آنها آخرین قلعه هستند.

Turkey in the spring of 2014. A time when the enemies are growing on the border, the circle of danger inside is becoming narrower. The Republic of Turkey faces the greatest threats of recent history. BÖRÜ tells the story of heroic heroes who are touched by love. They are the last castle.