دانلود زیرنویس فارسی سریال باران گرگ (Wolf’s Rain). در آینده ای پسا آخرالزمانی که در آن انسان ها در شهرهای گنبدی شکل که توسط زمین های بایر احاطه شده اند زندگی می کنند، فرض بر این است که گرگ ها دویست سال منقرض شده اند. با این حال گرگ ها در میان آنها راه می روند و خود را به عنوان انسان در می آورند تا در دنیای انسانی زنده بمانند. اکنون چهار گرگ جوان عطر گل های قمری را در یک جستجوی خطرناک برای یافتن چیزی که افسانه به آنها وعده می دهد دنبال می کنند: بهشت.

In a post-apocalyptic future where humans live in domed cities surrounded by wasteland, wolves are assumed to be two hundred years extinct. Yet wolves do walk among them, disguising themselves as humans in order to survive in the human world. Now four young wolves will follow the scent of Lunar Flowers on a dangerous quest to find that which legend promises them: Paradise.